Een overzicht van kamerstukken, toezichtsrapporten, verslagen en andere documenten met betrekking tot de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. Het overzicht fungeert tevens als een tijdlijn van hoe deze wet en de interpretatie en de uitwerking ervan evolueren.

2021

TIB, 30 april 2021: Jaarverslag 2020

Rekenkamer, 22 april 2021: Doelmatigheidsonderzoek…


Tijdens de discussies in aanloop naar het referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv, alias sleepwet) bleek dat voor veel mensen het delen van ongeëvalueerde data met buitenlandse diensten een van de grootste bezwaren is.

Tegelijk bleek echter dat veel mensen nauwelijks een idee hebben van…


Met het oog op het raadgevend referendum op 21 maart 2018 over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv 2017), volgt hieronder een overzicht van links naar websites, podcasts, blogs en artikelen die informatie over de nieuwe wet bieden:

Vóór:

Neutraal:


Since June 2013, numerous top secret documents from NSA and the Five Eyes have been disclosed. The overwhelming majority of them came from the former NSA contractor Edward Snowden.

But what many people didn’t notice, is that a range of documents were not provided by Snowden, but by other leakers…


Gespreksnotitie voor het Rondetafelgesprek met de vaste commissie Binnenlandse Zaken over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), 15 december 2016.

Inleiding

Voor een wet die de inlichtingen- en veiligheidsdiensten reguleert zijn helderheid en begrijpelijkheid van groot belang, zowel voor de legitimiteit als voor de controle. …

Electrospaces .net

Insights in Signals Intelligence, Communications Security and Top Level Telecommunications equipment. Writings and tweets may be in English, Dutch or German.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store