Een overzicht van kamerstukken, toezichtsrapporten, verslagen en andere documenten met betrekking tot de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. Het overzicht fungeert tevens als een tijdlijn van hoe deze wet en de interpretatie en de uitwerking ervan evolueren.

Image for post
Image for post

2020

Kabinet, 5 nov. 2020: Tijdelijke regeling verdere verwerking bulkdatasets Wiv 2017

CTIVD, 22 sept. 2020: Rapport71 over het verzamelen van passagiersgegevens van luchtvaartmaatschappijen door AIVD en MIVD

CTIVD, 22 sept. 2020: Rapport 70 over het verzamelen van bulkdatasets met de hackbevoegdheid door AIVD en MIVD

CTIVD, 8 sept. 2020: Rapport 69, vierde en afsluitende voortgangsrapportage over de invoering van de Wiv 2017

TIB, 30 juni 2020: Jaarverslag 2019–2020

Tweede Kamer, 9 juni 2020: Wijziging Wiv 2017 aangenomen

CTIVD, 30 april 2020: Jaarverslag 2019

Kabinet, 17 april 2020: Regeling instelling Evaluatiecommissie Wiv 2017

TIB, 16 april 2020: Verkort Jaarverslag 2019–2020

2019

CTIVD, 3 december 2019: Rapport 66, Voortgangsrapportage III over de invoering van de Wiv 2017

Kabinet, 12 november 2019: Kamerbrief evaluatie Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017

CTIVD, 15 oktober 2019: Rapport 65 over het verstrekken van ongeëvalueerde gegevens aan buitenlandse diensten door de AIVD en de MIVD

CTIVD, 15 oktober 2019: Rapport 64 over de inzet van de bijzondere bevoegdheid tot selectie door de AIVD en de MIVD

CTIVD, 3 september 2019: Rapport 63 over de toepassing van filters bij OOG-interceptie door de AIVD en de MIVD

Kabinet: 2 juli 2019: Voorstel Wijziging Wiv 2017 + Memorie van Toelichting + Advies Raad van State

CTIVD, 11 juni 2019: Rapport 62, Voortgangsrapportage II over de invoering van de Wiv 2017

TIB, 25 april 2019: Jaarverslag 2018–2019

CTIVD, 9 april 2019: Jaarverslag 2018

TIB, 20 maart 2019: Reactie TIB op kamerbrief ministers reikwijdte rechtmatigheidstoets

Kabinet, 19 maart 2019: Afschrift reactie op de brieven van de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) over de rechtseenheid

CTIVD, 6 februari 2019: Rapport 60 over de wegingsnotities van de AIVD en de MIVD voor de internationale samenwerking met de Counter Terrorism Group- en sigint-partners

2018

CTIVD, 4 december 2018: Rapport 59, Voortgangsrapportage over de invoering van de Wiv 2017

TIB, 23 november 2018: Reikwijdte rechtmatigheidstoetsing TIB

TIB, 23 november 2018: Geautomatiseerde data-analyse ex. art. 50 Wiv 2017

TIB, 1 november 2018: Voortgangsbrief TIB oktober 2018

TIB, 23 augustus 2018: Reactie wijzigingsvoorstel Wiv 2017

Kabinet, 19 juli 2018: Conceptvoorstel tot wijziging van de Wiv 2017

TIB, 31 mei 2018: Rechtsbescherming advocaten en journalisten in het buitenland

1 mei 2018: Wiv 2017 volledig in werking getreden

CTIVD, 30 april 2018: Brief aan de Tweede Kamer over toezichtsactiviteiten CTIVD naar de werking van de Wiv 2017

Kabinet, 25 april 2018: Beleidsregels Wiv 2017

Tweede Kamer, 10 april 2018: Plenair debat n.a.v. reactie op het referendum

Kabinet, 6 april 2018: Kamerbrief met reactie op raadgevend referendum Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

21 maart 2018: Raadgevend referendum over de Wiv 2017 (zie ook: Informatie over de nieuwe Wiv)

CTIVD, 27 februari 2018: Eindbalans Wiv 2017: een werkbare wet

2017

Kabinet, 15 december 2017: Kamerbrief over Wiv 2017 en het regeerakkoord

Eerste Kamer, 11 juli 2017: Wetsvoorstel Wiv 2017 aangenomen

Tweede Kamer, 14 februari 2017: Wetsvoorstel Wiv 2017 aangenomen

Tweede kamer, 8 februari 2017: Plenair debat over de Wiv 2017 (lijst van ingediende amendementen)

2016

Kabinet, 28 oktober 2016: Opnieuw aangepast wetsontwerp Wiv 20xx + Memorie van Toelichting + Advies Raad van State

Kabinet, april 2016: Aangepast wetsontwerp Wiv 20xx

2015

Kabinet, 2 juli 2015: Eerste wetsontwerp Wiv 20xx gepubliceerd en start van de internetconsultatie

2013

Commissie Dessens, 2 december 2013: Evaluatierapport Wiv 2002

Insights in Signals Intelligence, Communications Security and Top Level Telecommunications equipment. Writings and tweets may be in English, Dutch or German.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store