Een overzicht van kamerstukken, toezichtsrapporten, verslagen en andere documenten met betrekking tot de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. Het overzicht fungeert tevens als een tijdlijn van hoe deze wet en de interpretatie en de uitwerking ervan evolueren.

Image for post
Image for post

2020

Kabinet, 5 nov. 2020: Tijdelijke regeling verdere verwerking bulkdatasets Wiv 2017

CTIVD, 22 sept. 2020: Rapport71 over het verzamelen van passagiersgegevens van luchtvaartmaatschappijen door AIVD en MIVD

CTIVD, 22 sept. 2020: Rapport 70 over het verzamelen van bulkdatasets met de hackbevoegdheid door AIVD en MIVD

CTIVD, 8 sept. …


Tijdens de discussies in aanloop naar het referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv, alias sleepwet) bleek dat voor veel mensen het delen van ongeëvalueerde data met buitenlandse diensten een van de grootste bezwaren is.

Tegelijk bleek echter dat veel mensen nauwelijks een idee hebben van hoe de uitwisseling van data in de praktijk functioneert. Daarom hieronder een klein overzicht van de multilaterale samenwerkingsverbanden waarbinnen de AIVD gegevens uitwisselt (een overzicht voor de MIVD volgt nog).

Image for post
Image for post
Hoofdkantoor van de AIVD

Counter Terrorism Group (CTG, sinds 2001):
- Multilateraal delen van geëvalueerde (persoons)gegevens over (vermeende) jihadisten

Sigint samenwerking (= SSEUR: AIVD lid van SISECT sinds 2005):
- Multilateraal delen van geëvalueerde (persoons)gegevens over (vermeende) jihadisten
- Multilateraal uitwisselen van ongeëvalueerde bulk metadata van communicatie uit landen waar een jihadistische dreiging van uitgaat
- Gezamenlijk uitoefenen van bijzondere…


Since June 2013, numerous top secret documents from NSA and the Five Eyes have been disclosed. The overwhelming majority of them came from the former NSA contractor Edward Snowden.

But what many people didn’t notice, is that a range of documents were not provided by Snowden, but by other leakers. Here’s a list of the leaks that didn’t came from, or haven’t been attributed to Snowden (> more details at Electrospaces.net):

Leaks with original documents being published:

Source nr. 1 (Edward Snowden):

  • Thousands of documents from NSA and the Five Eyes

Source nr. 2 (NSA insider or hostile mole):

  • Chancellor Merkel tasking record
  • Several TAO documents
  • TAO product…

Gespreksnotitie voor het Rondetafelgesprek met de vaste commissie Binnenlandse Zaken over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), 15 december 2016.

Inleiding

Voor een wet die de inlichtingen- en veiligheidsdiensten reguleert zijn helderheid en begrijpelijkheid van groot belang, zowel voor de legitimiteit als voor de controle. Uit dien hoofde volgen hier enkele voorstellen en vragen om het voorliggende ontwerp voor de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)meer helderheid te verschaffen.

Ongerichte kabeltoegang

Keer terug naar de oorspronkelijk term “ongerichte kabeltoegang”
De nu gebruikte term “onderzoeksopdrachtgerichte interceptie” is strikt genomen correct, maar komt geforceerd en daarmee eerder verhullend in plaats van transparant over. …

About

Electrospaces .net

Insights in Signals Intelligence, Communications Security and Top Level Telecommunications equipment. Writings and tweets may be in English, Dutch or German.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store