Gespreksnotitie voor het Rondetafelgesprek met de vaste commissie Binnenlandse Zaken over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), 15 december 2016.

Inleiding

Voor een wet die de inlichtingen- en veiligheidsdiensten reguleert zijn helderheid en begrijpelijkheid van groot belang, zowel voor de legitimiteit als voor de controle. …

Electrospaces .net

Insights in Signals Intelligence, Communications Security and Top Level Telecommunications equipment. Writings and tweets may be in English, Dutch or German.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store