Een overzicht van kamerstukken, toezichtsrapporten, verslagen en andere documenten met betrekking tot de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017. Het overzicht fungeert tevens als een tijdlijn van hoe deze wet en de interpretatie en de uitwerking ervan evolueren.

2021

TIB, 30 april 2021: Jaarverslag 2020

Rekenkamer, 22 april 2021: Doelmatigheidsonderzoek naar de Slagkracht AIVD en MIVD

CTIVD, 20 april 2021: Jaarverslag CTIVD 2020

CTIVD, 15 april 2021: Rapport 72 over ondersteuning taakuitvoering via de inzet van bijzondere bevoegdheden

Kabinet, 2 april 2021: Nadere memorie van antwoord inzake voorstel Wet tot wijziging van de Wiv 2017 (Eerste Kamer)

Kabinet, 5 maart…


Tijdens de discussies in aanloop naar het referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv, alias sleepwet) bleek dat voor veel mensen het delen van ongeëvalueerde data met buitenlandse diensten een van de grootste bezwaren is.

Tegelijk bleek echter dat veel mensen nauwelijks een idee hebben van hoe de uitwisseling van data in de praktijk functioneert. Daarom hieronder een klein overzicht van de multilaterale samenwerkingsverbanden waarbinnen de AIVD gegevens uitwisselt (een overzicht voor de MIVD volgt nog).

Hoofdkantoor van de AIVD

Counter Terrorism Group (CTG, sinds 2001):
- Multilateraal delen van geëvalueerde (persoons)gegevens over (vermeende) jihadisten

Sigint samenwerking (= SSEUR: AIVD…


Since June 2013, numerous top secret documents from NSA and the Five Eyes have been disclosed. The overwhelming majority of them came from the former NSA contractor Edward Snowden.

But what many people didn’t notice, is that a range of documents were not provided by Snowden, but by other leakers. Here’s a list of the leaks that didn’t came from, or haven’t been attributed to Snowden (> more details at Electrospaces.net):

Leaks with original documents being published:

Source nr. 1 (Edward Snowden):

  • Thousands of documents from NSA and the Five Eyes

Source nr. 2 (NSA insider or hostile mole):

  • Chancellor Merkel tasking record
  • Several TAO documents

Gespreksnotitie voor het Rondetafelgesprek met de vaste commissie Binnenlandse Zaken over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv), 15 december 2016.

Inleiding

Voor een wet die de inlichtingen- en veiligheidsdiensten reguleert zijn helderheid en begrijpelijkheid van groot belang, zowel voor de legitimiteit als voor de controle. Uit dien hoofde volgen hier enkele voorstellen en vragen om het voorliggende ontwerp voor de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)meer helderheid te verschaffen.

Ongerichte kabeltoegang

Keer terug naar de oorspronkelijk term “ongerichte kabeltoegang”
De nu gebruikte term “onderzoeksopdrachtgerichte interceptie” is strikt genomen correct, maar komt geforceerd en daarmee eerder verhullend in plaats van…

Electrospaces .net

Insights in Signals Intelligence, Communications Security and Top Level Telecommunications equipment. Writings and tweets may be in English, Dutch or German.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store